เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อสำลี นนทะศรี

      ดร.สุรพงษ์ พรมชมชา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา คุณครูอภิชาติ สวัสดิ์มูล ได้เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพ
คุณพ่อสำลี นนทะศรี บ้านหนองไฮหมู่ที่ 2 ณ เมรุวัดสว่างหนองไฮ