คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

      ดร.สุรพงษ์ พรมชมชา ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา ได้ให้การต้อนรับนายลือชัย สำราญ ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะกรรมการออกประเมินโครงการห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา มีห้องที่เข้าร่วมประเมินดังนี้อนุบาล๓ ห้องประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้องมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ จำนวน ๔ ห้องเรียน พร้อมกันนี้คณะกรรมการก็ได้เข้าเยี่ยมชมห้องอื่นๆเพื่อให้กำลังใจในการทำงาน