โรงเรียนโนนสะอาดพิทยามอบทุนเสมอภาค(กสศ.)

    ดร.สุรพงษ์ พรมชมชา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาเป็นประธานมอบทุนเสมอภาค(กสศ.) ให้กับนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 27 ทุน ทุนละ 1000 บาท ป.1 =1 ทุน ป.2=5 ทุน ป3. 1 ทุน ป.4= 1 ทุน ป.5= 3 ทุน ป.6 =4 ทุน ม.1= 4 ทุน ม.2=8 ทุน เป็นเงิน 27,000 บาท