บุคคลากรโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา

ดร.สุรพงษ์ พรมชมชา
นางอมรา เหล่าคูณ
นายอภิชาติ สวัสดิ์มูล
นางประทีป สวัสดิ์มูล
นายสุธิพงธ์ เสนาวัง
นางสาวอุดมพร แสนนาม
นายอวิรุท คำเวียง
นางพรพิมล เพียสาร
นางสาวพุ่มดาหวัน ล้นทม
นางวิภารัตน์ พรมทันใจ
นายต้นตระกูล จิตรัตน์พิพัฒน์
นางสาวพิไลลักษณ์ คำแพง
นางสาวปาลิตา ศรีไสว
นายดนัย วรรณทองสุข
นายถนอม เสนาชัยน้อย
นายศิรยุท ณ พล
สิบเอกอนุวรรษ จันทาทุม
นายทวีวัตน์ โพทมาตย์
นางจิราพร เพ็งพาย
นายสมบัติ โถสูงเนิน