ปรัชญาโรงเรียน

พัฒนาคุณธรรม นำความรู้ สู่คุณภาพชีวิต

คติพจน์ของโรงเรียน

สิ่งที่ต้องทำความดี  สิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรม  สิ่งที่ต้องจดจำคือความกตัญญู

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ก้าวล้ำด้านศิลปะ-ดนตรี  มีความสุขบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ