พันธกิจโรงเรียน

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
  2. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย อนุรักษ์ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะดนตรี
  3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง และมีข้อมูลสารสนเทศ
  4. จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการใช้ทักษะการสื่อสารทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
  6. ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักาะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  8. พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ