กลุ่มบริหารวิชาการ

นางอมรา เหล่าคูณ
นางสาวพุ่มดาหวัน ล้นทม
นางวิภารัตน์ พรมทันใจ
นางสาวพิไลลักษณ์ คำแพง
นางสาวปาลิตา ศรีไสว
นางจิราพร เพ็งพาย